MENU
 
Strona główna
Co nowego
Wydarzenia
O Firmie
Narzędzia
Szkolenia
Inf. organizacyjne
Warunki
Statut
Katalog szkoleń
Doradztwo
Trenerzy i konsultanci
Oferta współpracy
Oferta dla edukacji
Referencje
Adresy, kontakty


Warsztaty Zarządzania Projektami Terminy szkoleń Cennik szkoleń

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI SZKOLEŃ

GET Manager, na podstawie art.385 par.2 kc, ustala określone poniżej, ogólne warunki umów o przeprowadzanie przez GET Manager szkoleń. Warunki te, wraz ze Zgłoszeniem udziału w szkoleniu, tworzą jedną niepodzielną Umowę o przeprowadzenie szkolenia.

I. DEFINICJE

Jeżeli z kontekstu nie będzie wynikać inaczej, wymienione niżej określenia, pisane dużą literą otrzymują następujące znaczenie:

 1. Kontrahent
 2. - osoba fizyczna lub prawna zlecająca przeszkolenie grupy uczestników w ramach szkolenia zamkniętego.
 3. Uczestnik - osoba fizyczna uczestnicząca w szkoleniu zorganizowanym przez GET Manager.
 4. Kurs - szkolenie organizowane przez GET Manager. Ze względu na program wyróżnia się Kurs Standardowy i Kurs Niestandardowy. Ze względu na formułę wyróżnia się Szkolenie Zamknięte i Szkolenie otwarte.
 5. Szkolenie otwarte oznacza kurs standardowy, przeznaczony dla indywidualnych Uczestników. Terminy szkoleń otwartych podane są w Terminarzu szkoleń.
 6. Szkolenie zamknięte oznacza kurs standardowy lub niestandardowy, prowadzony dla grupy Uczestników wskazanych przez jednego Kontrahenta.
 7. Kurs Standardowy – jego program jest zamieszczony w Katalogu Szkoleń, natomiast cena Kursu Standardowego w Cenniku Szkoleń.
 8. Kurs Niestandardowy – jego program i warunki realizacji określane są w Umowie zawartej z Kontrahentem, do której sporządzane są konieczne załączniki. Kursy niestandardowe prowadzone są jedynie w formule szkoleń zamkniętych.
 9. Zgłoszenie - pisemne zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, składane przez Kontrahenta lub Uczestnika.
 10. Katalog Szkoleń - dokument o określonym identyfikatorze i czasie ważności, zawiera identyfikatory, nazwy oraz opisy Kursów Standardowych, ich programów oraz wymagań wstępnych, jakie musi spełniać Uczestnik. Aktualny Katalog Szkoleń dostępny jest w GET Manager oraz na stronie http://www.manager.com.pl.
 11. Cennik Szkoleń - dokument o określonym identyfikatorze i czasie ważności, specyfikujący standardowo oferowane szkolenia, których programy znajdują się w Katalogu Szkoleń o wskazanym identyfikatorze. Cennik Szkoleń zawiera następujące informacje o każdym z Kursów: identyfikator, nazwa, czas trwania oraz cena. Cennik Szkoleń dostępny jest w GET Manager oraz na stronie http://www.manager.com.pl.
 12. Terminarz Szkoleń - zawiera następujące informacje o wybranych Kursach: identyfikator, nazwa, czas trwania oraz termin. Terminarz Szkoleń dostępny jest w GET Manager oraz na stronie http://www.manager.com.pl.
 13. Laboratorium - sala konferencyjna lub laboratorium komputerowe, odpowiednio wyposażone, zapewniające możliwość przeprowadzenia danego Kursu.
 14. Licencjonowane Materiały - programy komputerowe bądź inne materiały wykorzystywane w czasie kursu, składają się z Materiałów Podstawowych oraz powiązanych z nimi Materiałów Dodatkowych, obejmują między innymi, oprogramowanie GET Manager oraz pozostałe programy licencyjne.

II. LABORATORIUM

 1. Szkolenia zamknięte mogą być przeprowadzane w laboratorium GET Manager we Wrocławiu, w laboratorium GET Manager poza Wrocławiem lub w laboratorium Kontrahenta, a także (na życzenie Kontrahenta) w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych na terenie kraju..
 2. W przypadku organizacji Kursu w laboratorium Kontrahenta, Kontrahent zobowiązany jest do zapewnienia, na czas Kursu, pomieszczenia oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia danego Kursu, w ilości odpowiadającej uzgodnionej liczbie Uczestników.
 3. Szkolenia otwarte odbywają się w laboratorium GET Manager we Wrocławiu.

III. ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

 1. Szkolenia otwarte rozpoczynają się w dniu wskazanym przez GET Manager w Terminarzu szkoleń i w potwierdzeniu przyjęcia Zgłoszenia.
 2. W przypadku organizacji Szkoleń zamkniętych, Kontrahent oraz GET Manager ustalają, że szkolenie zostanie przeprowadzone we wskazanym w Zgłoszeniu miejscu i terminie, które zostały wcześniej uzgodnione.
 3. W przypadku szkoleń zamkniętych Kontrahent zobowiązuje się do nie powiększania liczby Uczestników ponad ustalony limit liczebności grupy szkoleniowej.

IV. WYMAGANIA WSTĘPNE I DYPLOM

 1. Dla każdego Kursu wymagania wstępne są określone w Katalogu Szkoleń (w programie kursu), lub w załączniku do Umowy zawartej z Kontrahentem.
 2. Uczestnicy nie zostaną dopuszczeni do Kursu o ile nie spełnią wymagań wstępnych.
 3. Wymagania wstępne mogą zostać uznane za spełnione po udanym zaliczeniu kursu wstępnego bądź też, o ile GET Manager wyrazi na to zgodę, w przypadku dysponowania przez Uczestnika wystarczającym doświadczeniem zdobytym w inny sposób.
 4. Decyzja o wykluczeniu Uczestnika, w szczególności w trakcie szkoleń zamkniętych, zostanie uzgodniona z Kontrahentem. Uzgodnienia takie będą miały miejsce po zgłoszeniu przez instruktora (wykładowcę) zamiaru wykluczeniu Uczestnika.
 5. Po zakończeniu Kursu Uczestnicy, którzy w ocenie instruktora posiedli wiedzę i umiejętności będące przedmiotem Kursu, otrzymują imienny dyplom ukończenia kursu z danymi: imię i nazwisko Uczestnika, nazwa Kursu, termin Kursu, nazwisko instruktora, numer dyplomu. Dyplom podpisany jest przez instruktora prowadzącego Kurs lub kierownictwo GET Manager.

V. UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW

 1. Uczestnicy nie mają prawa kopiować ani wynosić poza pomieszczenia, w których prowadzony jest Kurs, żadnych programów, ani też związanej z nimi dokumentacji, z wyjątkami przewidzianymi w pkt. 2 i 3 tego rozdziału.
 2. Uczestnicy nie mają prawa kopiować, ani w całości, ani w części Licencjonowanych Materiałów otrzymanych podczas szkoleń, chyba że pod nadzorem i zgodnie z poleceniami pracowników GET Manager.
 3. Uczestnicy nie mają prawa ujawniać, udostępniać ani też przyczyniać się do ujawnienia innym osobom niż ich pracodawcy czy też GET Manager, jakichkolwiek spośród Materiałów Podstawowych ani też nie mają prawa wynosić z pomieszczeń, w których prowadzony jest Kurs, żadnych Materiałów Dodatkowych, ani też kopiować takich materiałów otrzymanych podczas szkolenia, bez wcześniejszej, pisemnej zgody GET Manager.
 4. W przypadku Szkoleń Zamkniętych, Kontrahent ponosi odpowiedzialność za poinformowanie zgłoszonych przez siebie Uczestników o powyższych zastrzeżeniach oraz za przestrzeganie przez nich powyższych wymagań.

VI. MATERIAŁY ZASTRZEŻONE

Przy niektórych Kursach mogą być używane materiały sklasyfikowane przez GET Manager jako "Materiały Zastrzeżone". W takim przypadku Uczestnicy oraz Kontrahent powinni używać takich materiałów, dostarczonych im przez GET Manager, wyłącznie na potrzeby szkoleniowe, dla których zostały przeznaczone. Uczestnicy oraz Kontrahent zobowiązują się do nie kopiowania takich materiałów.

VII. ODWOŁANIE SZKOLENIA

 1. Uczestnik może odwołać, na piśmie, swoje Zgłoszenie udziału w szkoleniu otwartym w każdym czasie, z uwzględnieniem następujących zasad:.

a.       Jeżeli pisemne odwołanie udziału w szkoleniu nastąpi do 12 (dwunastu) dni roboczych przed zaplanowaną datą rozpoczęcia Kursu, Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów, a w przypadku, jeśli już dokonał przedpłaty, otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.

b.       Jeżeli pisemne odwołanie udziału w szkoleniu nastąpi do 6 (sześciu) dni roboczych przed zaplanowaną datą rozpoczęcia Kursu, uczestnik ponosi koszty w wysokości 50% ceny uczestnictwa, a w przypadku, jeśli już dokonał przedpłaty, otrzyma zwrot 50% wpłaconej kwoty, z zastrzeżeniem punktu c.

c.       Jeżeli w pisemnym odwołaniu udziału w szkoleniu, które nastąpiło do 6 (sześciu) dni roboczych przed zaplanowaną datą rozpoczęcia Kursu Uczestnik zgłosi chęć uczestnictwa w kursie, którego dotyczy rezygnacja, w innym terminie, opublikowanym w Terminarzu szkoleń GET Manager, nie powoduje to dla Uczestnika żadnych dodatkowych kosztów, a ewentualne przedpłaty zaliczone zostaną na poczet należności za kurs przeprowadzony w nowo ustalonym terminie. Nowo ustalony termin musi zostać zaakceptowany przez GET Manager. Akceptacja taka musi być wyrażona na piśmie, jako potwierdzenie zgłoszenia z nową datą. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia, stosuje się zapisy punktu b).
Zmiana daty przeprowadzenia szkolenia na tych zasadach może nastąpić tylko jeden raz.

d.       Jeżeli pisemne odwołanie udziału w szkoleniu nastąpi na mniej niż 6 (sześć) dni roboczych przed zaplanowaną datą rozpoczęcia Kursu, uczestnik ponosi koszty w wysokości 100% ceny uczestnictwa.

2.       

 1. Kontrahent może odwołać na piśmie swoje Zgłoszenie udziału w szkoleniu zamkniętym w każdym czasie, z uwzględnieniem następujących zasad:

a.       Jeżeli pisemne odwołanie udziału w szkoleniu nastąpi do 12 (dwunastu) dni roboczych przed zaplanowaną datą rozpoczęcia Kursu, Kontrahent nie ponosi żadnych kosztów, a w przypadku, jeśli już dokonał przedpłaty, otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.

b.       Jeżeli pisemne odwołanie udziału w szkoleniu nastąpi do 6 (sześciu) dni roboczych przed zaplanowaną datą rozpoczęcia Kursu, Kontrahent ponosi koszty w wysokości 50% ceny umownej za Kurs, a w przypadku, jeśli już dokonał przedpłaty, otrzyma zwrot 50% wpłaconej kwoty, z zastrzeżeniem punktu c.

c.       Jeżeli w pisemnym odwołaniu udziału w szkoleniu, które nastąpiło do 6 (sześciu) dni roboczych przed zaplanowaną datą rozpoczęcia Kursu Kontrahent poda zaakceptowaną przez GET Manager datę przeprowadzenia kursu, którego dotyczy rezygnacja, nie powoduje to dla Kontrahenta żadnych dodatkowych kosztów, a ewentualne przedpłaty zaliczone zostaną na poczet należności za kurs przeprowadzony w tak ustalonym terminie. Zmiana daty przeprowadzenia szkolenia na tych zasadach może nastąpić tylko jeden raz.

d.       Jeżeli pisemne odwołanie udziału w szkoleniu nastąpi na mniej niż 6 (sześć) dni roboczych przed zaplanowaną datą rozpoczęcia Kursu, Kontrahent ponosi koszty w wysokości 100% ceny umownej za Kurs.

VIII. ODSTĄPIENIE OD SZKOLENIA

 1. Uczestnik, który z jakichkolwiek przyczyn, nie przystąpi do szkolenia bądź zrezygnuje z uczestniczenia w Kursie będącym w toku, bez wcześniejszego powiadomienia o rezygnacji zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozdziale VII, zgadza się zapłacić GET Manager pełną cenę uczestnictwa w tym Kursie.
 2. Kontrahent zobowiązuje się do zapłacenia GET Manager pełnej ceny umownej organizowanego dla niego Szkolenia Zamkniętego, jeżeli Kurs taki został odwołany przez Kontrahenta bez pisemnego zawiadomienia GET Manager, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w punkcie VII.
 3. GET Manager nie jest zobowiązany do zmiany terminu i powtórzenia Kursu, który nie odbył się ze względu na nieobecność Uczestników.

IX. ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

 1. GET Manager zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu, poprzez przesłanie Kontrahentowi/Uczestnikowi pisemnego zawiadomienia, nie później niż na pięć (5) dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia Kursu.
 2. Jeżeli nawet w przypadku braku takiego zawiadomienia, GET Manager nie jest w stanie przeprowadzić lub rozpocząć planowanego Kursu z powodu choroby lub rezygnacji pracownika lub jakiejkolwiek innej przyczyny pozostającej poza kontrolą GET Manager, GET Manager postara się podjąć kroki zmierzające do naprawy takiego stanu rzeczy w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż czternaście (14) dni. GET Manager nie jest jednak zobligowany do uczynienia powyższego, nie jest również odpowiedzialny finansowo za poniesione przez Kontrahenta/Uczestnika, w związku z niedochowaniem terminu, straty, w szczególności poniesione przezeń koszty.

X. CENY SZKOLEŃ

 1. Obowiązujące ceny Kursów Standardowych określa aktualny Cennik Szkoleń.
 2. Cena Kursu Niestandardowego jest uzależniona od specyficznych ustaleń przyjętych w Umowie.
 3. W cenę Kursu przeprowadzanego w Laboratorium GET Manager wliczony jest koszt korzystania z Laboratorium. W przypadku Kursu przeprowadzanego w Laboratorium Kontrahenta, korzystanie z Laboratorium stanowi koszt Kontrahenta i koszt ten nie jest wliczany w cenę Kursu.
 4. Ceny Kursu mogą ulec zmianie, pod warunkiem wystosowania przez GET Manager pisemnego zawiadomienia z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Jeżeli zmiana ceny miałaby wejść w życie po rozpoczęciu Kursu, Uczestnik jest zobowiązany do zapłacenia poprzednio obowiązującej ceny.
 5. Cena Szkolenia zamkniętego przeprowadzanego dla Kontrahenta może ulec zmianie, pod warunkiem wystosowania przez GET Manager, pisemnego zawiadomienia z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Jeżeli zmiana ceny weszłaby w życie przed dniem rozpoczęcia Kursu, Kontrahent jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, informując o tym GET Manager na piśmie. W przypadku braku takiego zawiadomienia, nowa cena wchodzi w życie i jest obowiązująca dla Stron.
 6. Nie wyłączając zawartych wyżej uregulowań, uznaje się, że ceną Kursu jest cena przedstawiona przez GET Manager przy potwierdzeniu Zgłoszenia udziału w szkoleniu. W cenę tę wliczone są koszty używania niezbędnych materiałów, publikacji oraz koszty podróży i utrzymania instruktorów (wykładowców). Nie są jednak wliczone koszty podróży i koszty utrzymania Uczestników związane ze szkoleniem, ani koszty pobytu, ani wyżywienia.

XI. ZAPŁATA

 1. Kontrahent/Uczestnik jest zobowiązany do zapłacenia całej ceny Kursu, gotówką lub przelewem, na rachunek GET Manager PKO BP S.A. II O/Wrocław nr 57 10205226 1282700831, w terminie 12 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia tego Kursu.
 2. Jeżeli przed wymaganą datą zapłaty, odpowiednia suma nie wpłynie na konto bankowe GET Manager, Kontrahent/Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających dokonanie przelewu wymaganej sumy na konto GET Manager. Jeżeli takie dokumenty nie zostaną przedstawione, Kontrahent/Uczestnik nie będzie dopuszczony do szkolenia.

XII. PODATKI

 1. Cena Kursu nie zawiera jakichkolwiek podatków ani opłat administracyjnych. W przypadku wystąpienia takich podatków lub opłat, ich kosztami zostanie obciążony Partner.
 2. W przypadku Kursów przeprowadzanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Partner zostanie obciążony opłatami dodatkowymi naliczanymi przez partnera zagranicznego (np. VAT).

XIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ceny Kursów ustalane są ryczałtowo; w związku z tym GET Manager nie przedstawia rozliczeń kosztorysowych, nie bierze też odpowiedzialności za rezultaty osiągnięte przez Uczestników po ukończeniu Kursu, ani też nie zobowiązuje się do zapewnienia pomocy w znalezieniu im pracy.
 2. Złożenie przez Kontrahenta/Uczestnika Zgłoszenia udziału w szkoleniu, które zostało zaakceptowane pisemnie przez GET Manager wraz z ewentualnymi załącznikami, stanowi całkowitą umowę między Stronami.
 3. Zmiany wprowadzane do niniejszej Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, pisemnej zgody obu Stron.
 4. Strony zgadzają się, iż wykonywanie niniejszej Umowy następować będzie zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi oraz innymi regulacjami, które mogą Umowy tej dotyczyć.
 5. Umowa niniejsza regulowana jest prawem polskim. Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez właściwe Sądy Powszechne.