Strona główna
Szkolenia

KATALOG SZKOLEŃ
 
Metodyki
Zarządzanie
Dziedzinowe
Narzędziowe
Microsoft Project
Project Server
Project Central
PROJEKT+


Warsztaty Zarządzania Projektami Terminy Szkoleń Cennik Szkoleń

Warsztaty: Zarządzanie czasem w projekcie

 

Czas trwania: 1-2 dni (7-14 godzin)                      

Dlaczego należy się zainteresować tymi warsztatami ?

„Czas to pieniądz...”. Warsztaty dostarczają wiedzy na temat zarządzania czasem w projekcie i kształtują postawy i umiejętności umożliwiające skuteczne prowadzenie projektów, czyli realizację założonego celu w najkrótszym czasie i przy przyjętym budżecie.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do wyższej i średniej kadry kierowniczej oraz do osób, które pełnią lub będą pełnić rolę kierowników projektów i kierowników zespołów zadaniowych oraz do innych udziałowców projektów.

Jaki jest cel szkolenia?

Wyposażenie uczestników w metody i narzędzia skutecznego prowadzenia projektów. Wskazanie czynników kluczowych dla powodzenia projektu.

Co obejmuje program szkolenia?

Klasyczne podejście do zarządzanie czasem

·        Czas – zasób nieodnawialny

·       Czas realizacji projektu a opłacalność projektu: negatywne skutki finansowe opóźnienia zakończenia projektu

·        Definiowanie zadań, zasady tworzenia struktury podziału prac (WBS), wykorzystanie WBS w planowaniu i kontroli projektu

·       Definiowanie zależności pomiędzy zadaniami i dodatkowych ograniczeń lokalizujących zadania w czasie

·       Modele graficzne w planowaniu sieciowym: diagram sieciowy z zadaniami reprezentowanymi jako wierzchołki (PDM) albo łuki (ADM)

·        Szacowanie czasu zadania (wg nakładu pracy, wg ilości zasobów)

·        Metody harmonogramowania: schematy liniowe (wykres Gantta), metody sieciowe (modele przyczynowo-skutkowe - w funkcji czasu: metoda ścieżki krytycznej (CPM), metoda PERT, metoda punktów kontrolnych), metody sieciowe z bilansowaniem zasobów

·        Harmonogram oparty na datach a harmonogram oparty na sieci czynności

·        Budowa harmonogramu projektu - "wprzód", "wstecz"

·       Ścieżka krytyczna, zadania krytyczne i podkrytyczne, zapasy czasu (całkowity, swobodny)

·       Definiowanie i przydział zasobów, szacowanie pracochłonności, identyfikacja i rozwiązywanie konfliktów (przeciążenia) zasobów           


 

·        Przegląd i optymalizacja harmonogramu projektu, zapis planu bazowego

·       Symulacja projektu zarządzanego w sposób klasyczny, aktualizacja rzeczywistych terminów i wykonanego zakresu prac, zmiany w dostępności zasobów, szacowanie pozostałego zakresu prac

·        Praca z planem bieżącym, planem bazowym i planami pośrednimi

·        Analiza odchyleń w harmonogramie bieżącym (wykres Gantta – kontrola realizacji, analiza trendów punktów kontrolnych, metoda Earned Value)

·       Raportowanie archiwalne stanu projektu vs proaktywne raportowanie skoncentrowane na przyszłości: szacowanie pozostałego zakresu prac, ustawiczne planowanie

·        Mikrozarządzanie vs makrozarządzanie: zarządzanie przez wyjątki, alerty biznesowe

 

Podejście A.M.Goldratta do zarządzania czasem – łańcuch krytyczny

Podejście zaproponowane przez A.M.Goldratta łączy aspekt ludzki i algorytmy formalne w jednolity sposób zarządzania projektami.

·        Jak sobie radzić z niepewnością w projekcie ?
Marginesy bezpieczeństwa: szacowanie czasu potrzebnego na wykonanie zadania z marginesem bezpieczeństwa, czynniki wpływające na wielkość marginesu, obiektywne i subiektywne powody tworzenia i ukrywania indywidualnych marginesów bezpieczeństwa w fazie planowania oraz ich marnowania w fazie realizacji projektu.

·       Czy rzeczywiście jedynym sposobem na zrealizowanie projektu w terminie jest zrealizowanie w terminie wszystkich jego zadań ?

·       Czy celem jest realizacja projektu „na czas” („rozkład jazdy”) czy jak najszybciej („sztafeta”) ?

·        Planować i negocjować terminy czy czasy realizacji ?

·        Czy projekt realizuje zbiór indywidualności czy zespół (drużyna) zjednoczony wokół wspólnego celu ?

·        Co stanowi główne ograniczenie projektu, jak je kontrolować, jak nim zarządzać ?

·       Czy kontrola projektu ma służyć rozliczeniu przeszłości czy kształtowaniu przyszłości?

·        Czy wszczynać alarm z powodu każdego odchylenia od planu, czy koncentrować się na istotnych problemach („zarządzanie przez wyjątki”)?

·        Koncepcja łańcucha krytycznego:

  • Rezygnacja z indywidualnych marginesów bezpieczeństwa na rzecz marginesu bezpieczeństwa dla całego projektu oraz z gotowości wg terminu na gotowość wg zależności
  • Identyfikacja zasobu krytycznie ograniczającego, planowanie skoncentrowane na zasobie ograniczającym – łańcuch krytyczny
  • Zdefiniowanie bufora projektu, buforów zasilających ścieżkę krytyczną i buforów zasobów
  • Monitorowanie realizacji projektu przez monitorowanie stanu i trendów buforów w projekcie.

·        Symulacja projektu zarządzanego wg koncepcji łańcucha krytycznego

·        Analiza wyników, podsumowanie i wnioski.

 

Program szkolenia i jego zakres czasowy mogą być dostosowane do życzeń i uwarunkowań Zleceniodawcy.

 

Jakie są wymagania wstępne dla uczestników?

Ogólna wiedza na temat zarządzania projektami (zalecane ukończenie szkolenia „Podstawy Zarządzania Projektami”) oraz podstawowe umiejętności w zakresie obsługi aplikacji Office.

Jaka jest forma warsztatów ?

Warsztaty są prowadzone z wykorzystaniem panelu projekcyjnego i grafiki prezentacyjnej oraz aplikacji Microsoft Project. Uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach poprzez dyskusje i wspólną pracę na przykładowych projektach. Symulowane są cykle życia projektu, raz stosując klasyczne podejście do zarządzania czasem, raz – łańcuch krytyczny. Uczestnicy warsztatów otrzymują materiały szkoleniowe GET Manager, zawierające konspekt nt. metodologii prezentowanej podczas szkolenia, wraz z omawianymi przykładami.

Co zyska indywidualny uczestnik?

Szkolenie zapewnia zaplecze teoretyczne, niezbędne dla zarządzania projektami, jednocześnie umożliwiając praktyczne ćwiczenia ilustrujące zastosowanie nabytej wiedzy.

1.      Identyfikacja kluczowych czynników zarządzania czasem.

2.      Zapoznanie się z metodami i narzędziami profesjonalnego zarządzania czasem w projektach oraz praktycznymi efektami ich stosowania.

3.      Zebranie doświadczeń poprzez poznanie studiów przypadków (case studies).

Co zyska organizacja?

1.     Większa skuteczność i efektywność realizowanych projektów, dzięki:

·        nabytej sprawności uczestników projektów w zarządzaniu własnym obszarem odpowiedzialności, przy wykorzystaniu przedstawionych metod i narzędzi;

·        efektowi synergii, czyli współdziałania wszystkich udziałowców projektów na rzecz powodzenia projektu jako całości, bez „asekurowania” własnych obszarów działalności.

·        przejściu na zarządzanie projektami przez wyjątki

·        promowaniu aktywnych i zespołowych postaw i zachowań

2.     Skrócenie czasu realizacji projektów dzięki wdrożeniu koncepcji łańcucha krytycznego.

3.      Poprawa efektywności wykorzystania zasobów organizacji, dzięki:

·         Identyfikacji krytycznego ograniczenia i zarządzania zasobem krytycznie ograniczającym.

·        Synchronizacji wielu projektów wokół zasobu krytycznie ograniczającego.

4.     Poprawa morale i efektywności zespołu w wyniku pracy w środowisku, które umiejętnie radzi sobie z niepewnością i unika zbyt szczegółowego zarządzania.

5.     Modyfikacja kultury przedsiębiorstwa: rozwój podejścia "projektowego" jako sposobu na uzyskanie i utrzymanie silnej pozycji konkurencyjnej.