Strona główna
Szkolenia

KATALOG SZKOLEŃ
 
Metodyki
Zarządzanie
Dziedzinowe
Narzędziowe
Microsoft Project
Project Server
Project Central
PROJEKT+


Warsztaty Zarządzania Projektami Terminy Szkoleń Cennik Szkoleń

Warsztaty: Wykorzystanie struktury podziału prac (WBS) w planowaniu i kontroli projektu oraz kontraktu

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

Dlaczego należy się zainteresować tymi warsztatami?

Dla powodzenia projektu niezbędne jest prawidłowe (czyli zgodne z celem i oczekiwaniami udziałowców) określenie jego zakresu.

Work Breakdown Structure (pol. Struktura Podziału Prac) to zorientowane na rezultat zgrupowanie elementów projektu, które definiujeporządkuje całkowity zakres projektu. Metoda WBS jest zazwyczaj stosowana w celu zaprojektowania lub potwierdzenia faktycznego zakresu projektu i pozwala na określenie wspólnego dla wszystkich udziałowców projektu stopnia szczegółowości zadań.

Standard ten, polecany jako skuteczne narzędzie przez PMI, umożliwia sprawną komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektów. Dane dotyczące zadań (np. koszty, terminy realizacji) mogą być z łatwością interpretowane, agregowane i porównywane na odpowiednim poziomie. Zastosowanie metody WBS pomaga w szczegółowym planowaniu projektu (i portfela projektów) i usprawnia procesy kontroli, dzięki czemu można ograniczyć ryzyko prowadzonych projektów i poprawić ich efektywność.

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

Warsztaty adresowane są przede wszystkim do kierowników projektów i kierowników pionów funkcjonalnych w organizacji, odpowiedzialnych za planowanie (przydział zadań) i realizację (rozliczenie wykonania zadań) projektu oraz do ich przełożonych. Ponadto w warsztatach uczestniczyć powinni pracownicy działu controllingu.

Jaki jest cel tych warsztatów?

Celem warsztatów jest przedstawienie uczestnikom metodyki WBS (ang.: Work Breakdown Structure; pol.: Struktura Podziału Prac) na praktycznych przykładach (studium przypadku), co pozwala na zaobserwowanie efektów stosowania WBS w różnych obszarach zarządzania projektem.


 

Program warsztatów:

W zwartej, przystępnej i atrakcyjnej formie prezentowane są:

1.       Podstawowe pojęcia i terminologia WBS, jako wspólny język udziałowców projektu dla wyrażenia zakresu projektu

  1. Zasady tworzenia struktury podziału prac (WBS)
  2. Sposoby określenia właściwego poziomu szczegółowości WBS
  3. Metody wyodrębniania i definiowania etapów, zadań, czynności typowych dla różnych rodzajów projektów
  4. Elementy istotne w fazie planowania projektu

·         Pakiety prac (working package)

·         Pakiety planowane (planning package)

·         Rodzaje prac z uwagi na sposób pomiaru wydajności:

ü       praca bezpośrednio mierzalna (discrete effort)

ü       praca pośrednio mierzalna (apportioned effort)

ü       praca mierzona czasem (level of effort)

·         Szacowanie pracochłonności i kosztów pakietów prac

·         Harmonogramowanie prac

6.       Relacje pomiędzy strukturą podziału prac (WBS) a strukturą organizacyjną projektu (OBS), odzwierciedlone za pomocą Macierzy Przypisania Odpowiedzialności (RAM)

  1. Metody weryfikacji WBS.
  2. Szablony WBS dla projektów o różnych profilach
  3. Wykorzystanie WBS w planowaniu i kontroli projektu

·         WBS w różnych fazach życia projektu (identyfikacja projektu, zapytanie ofertowe, negocjacje kontraktu, realizacja projektu, podsumowanie projektu)

·         WBS w różnych obszarach zarządzania projektem

ü       Zarządzanie zakresem

ü       Zarządzanie zasobami

ü       Szacowanie kosztów

ü       Budżetowanie, zarządzanie projektem metodą Earned Value

ü       Identyfikacja ryzyka

 

Program warsztatów i ich zakres czasowy mogą być dostosowane do życzeń i uwarunkowań Zleceniodawcy.

Jakie są wymagania wstępne dla uczestników?

Ogólna wiedza z zakresu metodologii zarządzania projektami (zalecane ukończenie Zarządzania Projektami w stopniu co najmniej podstawowym).

Jaka jest forma tych warsztatów?

Warsztaty są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnej grafiki prezentacyjnej oraz aplikacji Microsoft Project, Microsoft Office i PROJEKT+. Uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach poprzez dyskusje i wspólną pracę na prezentowanych przykładach. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe GET Manager, zawierające konspekt nt. metodologii prezentowanej podczas warsztatów, wraz z omawianymi przykładami.

Co zyska indywidualny uczestnik?

1.       Uświadomienie ważności opracowania właściwej struktury podziału prac w fazie planowania projektu dla powodzenia całości przedsięwzięcia.

2.       Poznanie podstawowych metod i zasad tworzenia i weryfikacji WBS na odpowiednim dla swojego zakresu odpowiedzialności poziomie szczegółowości.

3.       Uświadomienie korzyści z zastosowania WBS w obrębie własnego obszaru odpowiedzialności oraz w sytuacji przenikania się obszarów odpowiedzialności poszczególnych udziałowców projektu.

4.       Umiejętność korzystania z szablonów WBS rożnych rodzajów projektów oraz opracowywania wzorów WBS na potrzeby własnej organizacji.

 

Co zyska organizacja?

Przeprowadzenie warsztatów dla grupy udziałowców projektów, których obszary odpowiedzialności nakładają się na siebie wielokrotnie w każdej fazie projektu, umożliwi klarowną identyfikację wzajemnych zależności i ograniczeń, jasne określenie priorytetów oraz obowiązujących w danej organizacji zasad wyodrębniania i definiowania etapów, zadań i czynności dla różnych rodzajów projektów. Szczególny nacisk położony na zarządzanie tak wyodrębnionymi elementami WBS w kontekście powodzenia całego projektu, a nie pojedynczych zadań, pozwoli na wdrożenie metod poprawy efektywności realizacji projektów