Strona główna
Szkolenia

KATALOG SZKOLEŃ
 
Metodyki
Zarządzanie
Dziedzinowe
Narzędziowe
Microsoft Project
Project Server
Project Central
PROJEKT+


Warsztaty Zarządzania Projektami Terminy Szkoleń Cennik Szkoleń

Warsztaty: Metody rachunkowości zarządczej
i ocena efektywności projektów inwestycyjnych

 

Czas trwania: 2 dni (14 godzin)                                                                        

Dlaczego należy się zainteresować tymi warsztatami?

Sprawne i efektywne zarządzanie projektami wymaga znajomości podstawowych pojęć z zakresu rachunku kosztów i znajomości metod analitycznych wspomagających podejmowanie decyzji krótkoterminowych oraz długookresowych.

Kierownik projektu, prognozując wielkość kosztów przedsięwzięcia, musi przewidywać, jak i w zależności, od jakich czynników przewidywane wielkości mogłyby się zmienić. Na podstawie analizy kosztów należy podejmować decyzje o charakterze krótkoterminowym, takie, jak: które prace wykonywać samodzielnie, a które zlecić na zewnątrz, czy warto podjąć realizację zamówienia, jak duża zmiana planowanego poziomu kosztów jest dopuszczalna? Bez znajomości podstaw rachunkowości zarządczej nie można stworzyć odpowiedniego systemu informacyjnego niezbędnego do planowania przedsięwzięć.

Efektywne zarządzanie projektami wymaga również od menedżerów zrozumienia znaczenia czasowej wartości pieniądza i jej wpływu na obecne i przyszłe wyniki ekonomiczne. Znajomość tych zagadnień jest niezbędna w podejmowaniu decyzji o charakterze długookresowym. Przedsięwzięcia inwestycyjne wiążą się zazwyczaj z ponoszeniem znacznych nakładów, których spodziewane efekty są znacznie odroczone i rozłożone w dłuższym okresie. Ocena efektywności tych przedsięwzięć wymaga zrozumienia zasad i dobrej znajomości odpowiednich metod.

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

Warsztaty adresowane są do kadry kierowniczej, w szczególności kierowników przedsięwzięć oraz personelu odpowiedzialnego za planowanie i realizację przedsięwzięć.

Jaki jest cel tych warsztatów?

Celem warsztatów jest uświadomienie menedżerom typowych problemów zarządzania finansami przedsięwzięć oraz znaczenia wartości pieniądza w czasie, omówienie podstawowych pojęć metod analizy i przedstawienie typowych problemów rachunkowości zarządczej w zarządzaniu projektami oraz oceny efektywności inwestycji, jak również prezentacja przykładów zastosowania omawianych metod. Celem warsztatów jest również stworzenie uczestnikom możliwości zastosowania poznanych metod do analizy i rozwiązywania problemów decyzyjnych (case studies).

Program warsztatów:

W zwartej, przystępnej i interaktywnej formie prezentowane są następujące zagadnienia:

1.   Pojęcie kosztu. Koszt a przepływ gotówki.

2.   Koszty w ekonomii i rachunkowości. Koszty jawne i ukryte. Koszty alternatywne. Koszty krańcowe.

3.   Rodzaje kosztów. Podział kosztów na stałe i zmienne, bezpośrednie i pośrednie.

4.   Koszty i przychody. Próg rentowności sprzedaży.

5.   Analiza koszty - wielkość produkcji - zysk. Wykorzystanie analizy progu rentowności do podejmowania decyzji.

6.   Źródła informacji kosztowej. Rodzaje kalkulacji kosztów.

7.   Modele rachunku kosztów. Rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych (krańcowych). Rachunek kosztów działań.

8.   Zastosowanie rachunku kosztów i wyników do podejmowania decyzji krótkookresowych.

9.   Wartość przyszła i wartość obecna pieniądza

10.Aktualna wartość netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), okres zwrotu inwestycji (payback period) – porównanie i zakres zastosowania poszczególnych metod

11.Prognozowanie strumieni pieniężnych generowanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego (nakłady pieniężne, zmiany kapitału obrotowego, koszty alternatywne, operacyjne strumienie netto, różnicowe strumienie pieniężne, strumień likwidacyjny)

12.Wybór stopy dyskontowej. Analiza w warunkach inflacyjnych

13.Ocena ryzyka inwestycji. Podstawowe metody uwzględnienia ryzyka w analizie (analiza wrażliwości, analiza scenariuszy, metody oceny punktowej, metoda RADAR)

Jaka jest forma tych warsztatów?

Warsztaty są prowadzone z wykorzystaniem projektora multimedialnego i grafiki prezentacyjnej oraz aplikacji Microsoft Office. Ćwiczenia odbywają się w laboratorium komputerowym. Uczestnicy samodzielnie rozwiązują problemy i zadania z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe GET Manager, zawierające konspekt omawianych zagadnień, treść zadań, ćwiczeń i studiów przypadku oraz dyskietkę z przygotowanymi arkuszami do zadań.

Co zyska indywidualny uczestnik?

1.   Poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć rachunkowości zarządczej (koszty i przepływy gotówki, rodzaje kosztów, podstawowe kategorie bilansowe) oraz z zakresu oceny efektywności inwestycji.

2.   Poznanie najważniejszych metod rachunkowości zarządczej użytecznych w zarządzaniu projektami oraz podstawowych metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

3.   Utrwalenie poznanych pojęć i metod oraz przygotowanie do samodzielnego podejmowania decyzji menedżerskich w omówionym zakresie

Co zyska organizacja?

Przeprowadzenie warsztatów dla osób odpowiedzialnych za planowanie i realizację przedsięwzięć zwiększy zrozumienie problematyki finansowej, uświadomi znaczenie właściwego systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej, zwiększy wrażliwość na zagadnienia zmiany wartości pieniądza w czasie, przygotuje do analizy i wykorzystania informacji kosztowych do podejmowania decyzji krótko- i długo- okresowych. Wiedza i umiejętności zdobyte przez osoby przeszkolone zostaną bezpośrednio wykorzystane w zarządzaniu przedsięwzięciami. Końcowym efektem tych działań będzie racjonalizacja podejmowanych decyzji i poprawa wyników ekonomicznych.