Strona główna
Szkolenia

KATALOG SZKOLEŃ
 
Metodyki
Zarządzanie
Dziedzinowe
Narzędziowe
Microsoft Project
Project Server
Project Central
PROJEKT+


Warsztaty Zarządzania Projektami Terminy Szkoleń Cennik Szkoleń

Warsztaty: Metody rachunkowości zarządczej w projektach

Czas trwania: 1-2 dni (8 - 16 godzin)

Dlaczego należy się zainteresować tymi warsztatami?

Sprawne i efektywne zarządzanie projektami wymaga znajomości podstawowych pojęć z zakresu rachunku kosztów i znajomości metod analitycznych wspomagających podejmowanie decyzji krótkoterminowych.

Kierownik projektu, prognozując wielkość kosztów przedsięwzięcia, musi przewidywać jak i w zależności od jakich czynników przewidywane wielkości mogłyby się zmienić. Na podstawie analizy kosztów należy podejmować decyzje o charakterze krótkoterminowym, takie jak: które prace wykonywać samodzielnie, a które zlecić na zewnątrz, czy warto podjąć realizację zamówienia, jak duża zmiana planowanego poziomu kosztów jest dopuszczalna?

Bez znajomości podstaw rachunkowości zarządczej nie można stworzyć odpowiedniego systemu informacyjnego niezbędnego do planowania przedsięwzięć.

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

Warsztaty adresowane są do kadry kierowniczej, w szczególności członków zarządu, kierowników przedsięwzięć oraz personelu odpowiedzialnego za planowanie i realizację przedsięwzięć.

Jaki jest cel tych warsztatów?

Celem warsztatów jest uświadomienie menedżerom typowych problemów zarządzania finansami przedsięwzięć, omówienie podstawowych pojęć i prezentacja przykładów zastosowania metod rachunkowości zarządczej w zarządzaniu projektami. Celem warsztatów jest również stworzenie uczestnikom możliwości zastosowania poznanych metod do analizy i rozwiązywania problemów decyzyjnych (case studies).

Program warsztatów:

W zwartej, przystępnej, atrakcyjnej i interaktywnej  formie prezentowane są następujące zagadnienia:

1.     Pojęcie kosztu. Koszt a przepływ gotówki.

2.     Koszty w ekonomii i rachunkowości. Koszty jawne i ukryte. Koszty alternatywne. Koszty krańcowe.

3.     Rodzaje kosztów. Podział kosztów na stałe i zmienne, bezpośrednie i pośrednie.

4.     Koszty i przychody. Próg rentowności sprzedaży.

5.     Analiza koszty - wielkość produkcji - zysk. Wykorzystanie analizy progu rentowności do podejmowania decyzji.  Dźwignia operacyjna i jej związek z ryzykiem.

6.     Metody wyodrębniania kosztów stałych i kosztów zmiennych

7.     Źródła informacji kosztowej. Rodzaje kalkulacji kosztów.

8.     Modele rachunku kosztów. Rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych (krańcowych). Rachunek kosztów działań.

9.     Zastosowanie rachunku kosztów i wyników do podejmowania decyzji krótkookresowych.

10.  Budżetowanie i kontrola realizacji budżetów.

 

Program warsztatów i jego zakres czasowy mogą być dostosowane do życzeń i uwarunkowań Zleceniodawcy.

Jaka jest forma tych warsztatów?

Warsztaty są prowadzone z wykorzystaniem panelu projekcyjnego i grafiki prezentacyjnej oraz aplikacji Microsoft Office. Ćwiczenia odbywają się w laboratorium komputerowym. Uczestnicy samodzielnie rozwiązują problemy i zadania z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe GET Manager, zawierające konspekt omawianych zagadnień, treść zadań, ćwiczeń i studiów przypadku oraz dyskietkę z  przygotowanymi arkuszami do zadań.

Co zyska indywidualny uczestnik?

1.     Poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć rachunkowości zarządczej (koszty i przepływy gotówki, rodzaje kosztów, podstawowe kategorie bilansowe)

2.     Poznanie najważniejszych metod rachunkowości zarządczej użytecznych w zarządzaniu projektami

3.     Utrwalenie poznanych pojęć i metod oraz przygotowanie do samodzielnego podejmowania decyzji menedżerskich w omówionym zakresie

Co zyska organizacja?

Przeprowadzenie warsztatów z udziałem osób odpowiedzialnych za planowanie i realizację przedsięwzięć zwiększy zrozumienie problematyki finansowej wśród tych osób, uświadomi im znaczenie właściwego systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej, przygotuje do wykorzystania i analizy informacji kosztowych do podejmowania decyzji krótkookresowych. Wiedza i umiejętności zdobyte przez osoby przeszkolone zostanie bezpośrednio wykorzystana w zarządzaniu przedsięwzięciami, a poprzez praktyczne zastosowanie - przynajmniej w części trafi do pozostałych pracowników firmy. Końcowym efektem tych działań będzie racjonalizacja podejmowanych decyzji i  poprawa wyników ekonomicznych.