Strona główna
Szkolenia

KATALOG SZKOLEŃ
 
Metodyki
Zarządzanie
Dziedzinowe
Narzędziowe
Microsoft Project
Project Server
Project Central
PROJEKT+


Warsztaty Zarządzania Projektami Terminy Szkoleń Cennik Szkoleń

Warsztaty: Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych

Czas trwania: 1-2 dni (8 - 16 godzin)

Dlaczego należy się zainteresować tymi warsztatami?                    

Poprawa wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa i jego przyszła kondycja finansowa w dużym stopniu zależą od trafności podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Efektywne zarządzanie projektami wymaga od menedżerów zrozumienia znaczenia czasowej wartości pieniądza i jej wpływu na obecne i przyszłe wyniki ekonomiczne. Znajomość omawianych zagadnień jest niezbędna w podejmowaniu decyzji o charakterze długookresowym. Przedsięwzięcia inwestycyjne wiążą się zazwyczaj z ponoszeniem znacznych nakładów, których spodziewane efekty są znacznie odroczone i rozłożone w dłuższym okresie. Ocena efektywności tych przedsięwzięć wymaga zrozumienia zasad i dobrej znajomości odpowiednich metod.

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

Warsztaty adresowane są do kadry kierowniczej, w szczególności członków zarządu, kierowników przedsięwzięć oraz personelu odpowiedzialnego za planowanie i realizację przedsięwzięć.

Jaki jest cel tych warsztatów?

Celem warsztatów jest uświadomienie menedżerom znaczenia wartości pieniądza w czasie, omówienie podstawowych pojęć i metod analizy, przedstawienie typowych problemów oceny efektywności  przedsięwzięć inwestycyjnych, i przykładów zastosowania poznanych metod. Celem warsztatów jest również stworzenie uczestnikom możliwości zastosowania poznanych metod do analizy i rozwiązywania problemów decyzyjnych (case studies).

Program warsztatów:

W zwartej, przystępnej, atrakcyjnej i interaktywnej  formie prezentowane są następujące zagadnienia:

1)     Wartość przyszła i wartość obecna pieniądza

2)     Aktualna wartość netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), okres zwrotu inwestycji (payback period) – porównanie i zakres zastosowania poszczególnych metod

3)     Prognozowanie strumieni pieniężnych generowanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego (nakłady pieniężne, zmiany kapitału obrotowego, koszty alternatywne, operacyjne strumienie netto, różnicowe strumienie pieniężne, strumień likwidacyjny)

4)     Oczekiwany zwrot z inwestycji i stopa procentowa – wpływ ryzyka i inflacji

5)     Wybór stopy dyskontowej. Analiza w warunkach inflacyjnych

6)     Ocena ryzyka inwestycji. Podstawowe metody uwzględnienia ryzyka w analizie (analiza wrażliwości, analiza scenariuszy, metody oceny punktowej, metoda RADAR)

7)     Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego EXCEL i jego funkcji do analiz finansowych.

 

Program warsztatów, jego zakres czasowy i prezentowane przykłady (case studies) mogą być dostosowane do życzeń i uwarunkowań zleceniodawcy.

Jaka jest forma tych warsztatów?

Warsztaty są prowadzone z wykorzystaniem panelu projekcyjnego i grafiki prezentacyjnej oraz aplikacji Microsoft Office. Ćwiczenia odbywają się w laboratorium komputerowym. Uczestnicy samodzielnie rozwiązują problemy i  zadania z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.  Zleceniodawca otrzymuje materiały szkoleniowe GET Manager, zawierające konspekt omawianych zagadnień, treść zadań, ćwiczeń i studiów przypadku oraz dyskietkę z  przygotowanymi arkuszami do zadań.

Co zyska indywidualny uczestnik?

1.     Poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć z zakresu oceny efektywności inwestycji

2.     Poznanie praktyczne najważniejszych metod analitycznych, ich zakresów zastosowania, zalet i wad.

3.     Utrwalenie poznanych pojęć i metod oraz przygotowanie do samodzielnego wyboru, zastosowania właściwych metod analitycznych oraz przygotowania danych do analizy (prognozowania strumieni pieniężnych, określenia stopy dyskontowej) i interpretacji wyników.

Co zyska organizacja?

Przeprowadzenie warsztatów z udziałem osób odpowiedzialnych za planowanie i realizację przedsięwzięć zwiększy zrozumienie problematyki finansowej wśród tych osób, uświadomi im np. znaczenie momentu wystąpienia wydatku lub wpływu gotówki, powstania opóźnienia w realizacji inwestycji czy opóźnienia płatności - zwiększy wrażliwość szkolonych osób na zagadnienia zmiany wartości pieniądza w czasie.  Ponadto szkolenie przygotuje do prognozowania strumieni pieniężnych inwestycji oraz do stosowania technik analizy efektywności i podejmowania decyzji długookresowych. Końcowym efektem tych działań będzie racjonalizacja podejmowanych decyzji i  poprawa wyników ekonomicznych.