Strona główna
Szkolenia

KATALOG SZKOLEŃ
 
Metodyki
Zarządzanie
Dziedzinowe
Narzędziowe
Microsoft Project
Project Server
Project Central
PROJEKT+


Warsztaty Zarządzania Projektami Terminy Szkoleń Cennik Szkoleń

Warsztaty: ZARZĄDZANIE METODĄ EARNED VALUE

 

Czas trwania:

1 dzień (8h)

Dlaczego należy się zainteresować tymi warsztatami?

Metoda Earned Value należy do kategorii metod zarządzania przez pomiar wyników działalności (ang. performance based management), która w połączeniu z metodami zarządzania ryzykiem jest uznawana powszechnie za najbardziej efektywne i skuteczne narzędzie do zarządzania projektami.

Skonstruowana tak, aby na bazie aktualnego stanu realizacji przedsięwzięcia móc prognozować realny termin zakończenia oraz faktyczny koszt, metoda Earned Value służy do ostrzegania o ryzyku przekroczenia terminów lub budżetu na tyle wcześnie, że możliwe są jeszcze skuteczne działania naprawcze (zanim skutki odchyleń od planu staną się nieodwracalne i spowodują fiasko projektu).

Stosowana początkowo przez Ministerstwo Obrony USA stała się obowiązkowym standardem w przypadku projektów finansowanych przez agencje rządowe, programów międzynarodowych (m.in. finansowanych przez Bank Światowy) i projektów realizowanych w ramach dużych organizacji i korporacji (np. NATO, IBM).

Zaletą metody Earned Value jest wyrażenie postępów w realizacji projektu za pomocą jednej wspólnej miary – czyli pieniądza, niezależnie od jednostek w jakich wyrażane są obmiary poszczególnych zadań w projekcie.

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

Warsztaty adresowane są przede wszystkim do kierowników projektów i kierowników pionów funkcjonalnych w organizacji, którzy zarządzają zasobami użytkowanymi przez jeden lub wiele projektów, oraz do ich przełożonych, odpowiedzialnych za planowanie i realizację projektu. Ponadto w warsztatach uczestniczyć powinni pracownicy działu controllingu.

Jaki jest cel tych warsztatów?

Celem warsztatów jest przedstawienie uczestnikom korzyści ze stosowania metodyki Earned Value (pol.: Wartość Uzyskana), na przykładach różnych projektów (studium przypadku) oraz zaprezentowanie wskaźników, pozwalających w każdej fazie projektu ocenić aktualną wydajność realizacji projektu oraz możliwość zrealizowania projektu w ramach planowanego budżetu. 

Program warsztatów:

W zwartej, przystępnej i atrakcyjnej formie prezentowane są:

1.       Idea metody:

·         Zarządzanie przez pomiar wydajności (Performance Measurement Management)

·         Zarządzanie przez wyjątki (Management by Exceptions)

2.       Podstawowe pojęcia metody Earned Value

·       Planowany Koszt Wykonanej Pracy (Earned Value, BCWP), Rzeczywisty Koszt Wykonanej Pracy (ACWP), Planowany Koszt Planowanej Pracy (BCWS),

·       Budżet projektu (BAC)

·       Odchylenie Kosztu (CV), Odchylenie Harmonogramu (SV)

3.       Ocena stanu realizacji projektu: (BCWP, CV, SV)

4.       Analiza trendów w realizacji projektu:

·       krzywe kosztów (BCWS, ACWP, BCWS),

·       analiza odchyleń (CV, SV),

·       analiza wydajności (CPI, SPI, TCPI)

5.       Prognoza kosztu pozostałego (ETC) i budżetu końcowego (EAC)
dla różnych scenariuszy pozostałego zakresu prac:

·       przy zachowaniu pierwotnych założeń co do poziomu kosztów jednostkowych

·       przy założeniu utrzymania się zaobserwowanego poziomu kosztów jednostkowych

·       przy ponownym oszacowaniu pozostałego zakresu prac i kosztów jednostkowych

·         Metody pomiaru stopnia wykonania zadań

ü       praca bezpośrednio mierzalna (discrete effort)

o    punkty kontrolne (milestones)

o    procent wykonania (percent complete)

o    liczba jednostek wykonanych (completed unit count)

o    liczba jednostek przeliczeniowych (equivalent unit count)

o    liczba godzin standardowych (earned standards)

ü    praca pośrednio mierzalna (apportioned effort)

ü    praca mierzona czasem (level of effort)

6.       Standard EVMS - wymagania do systemu zarządzania

7.       Praktyczne aspekty zastosowania metody Earned Value – studia przypadków

 

Program warsztatów i zakres czasowy  mogą być dostosowane do życzeń i uwarunkowań Zleceniodawcy.

Jakie są wymagania wstępne dla uczestników?

Ogólna wiedza z zakresu metodologii zarządzania projektami (zalecane ukończenie Zarządzania Projektami w stopniu co najmniej podstawowym).

Jaka jest forma tych warsztatów?

Warsztaty są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnej grafiki prezentacyjnej oraz aplikacji Microsoft Project, Microsoft Office i PROJEKT+. Uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach poprzez dyskusje i  wspólną pracę na prezentowanych przykładach. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe GET Manager, zawierające konspekt nt. metodologii prezentowanej podczas warsztatów, wraz z omawianymi przykładami.

Co zyska indywidualny uczestnik?

1.        Zapoznanie się z metodą Earned Value i jej zastosowaniem do oceny stanu projektu i prognozy kosztu końcowego.

2.        Uświadomienie korzyści z zastosowania metody Earned Value jako prostego i uniwersalnego narzędzia kontroli realizacji projektu.

3.        Nabycie umiejętności użycia metody Earned Value w warunkach  specyficznych dla danej organizacji projektów.

Co zyska organizacja?

1.        Poznanie wymogów warunkujących możliwość stosowania metody Earned Value (EVMS) i przygotowanie organizacji do jej wdrożenia.

2.        Wprowadzenie prostej, czytelnej i obiektywnej metody oceny stopnia realizacji projektu, aktualnych odchyleń od planu (wraz z przyczynami) i ich implikacji na spodziewany wynik zakończenia projektu.

3.        Uwzględnienie trzech wymiarów (zakres, czas, koszt) w planowaniu i kontroli projektu pozwala wyeliminować błąd stosowanej najczęściej w praktyce tradycyjnej metody kontroli kosztów, która porównując koszty różnych zakresów prac (wykonany zakres prac, planowany zakres prac), nie daje podstaw do prawidłowej oceny stanu projektu, nie identyfikuje zagrożeń ani nie prognozuje wyniku projektu.

4.        Kompleksowa kontrola realizacji projektu w aspekcie rzeczowym, czasowym i kosztowym pozwala ograniczyć ryzyko prowadzonych projektów i poprawić ich efektywność.