Strona główna
Szkolenia

KATALOG SZKOLEŃ
 
Metodyki
Zarządzanie
Dziedzinowe
Narzędziowe
Microsoft Project
Project Central
PROJEKT+


Warsztaty Zarządzania Projektami Terminy Szkoleń Cennik Szkoleń

Szkolenie: Skuteczne prowadzenie projektów innowacyjnych

Czas trwania: 3 dni (21 godzin)

Dlaczego należy się zainteresować tym szkoleniem?

We współczesnym świecie innowacyjność jest uznawana za główną strategię rozwoju. Wszystkie społeczności niezależnie od sytuacji ekonomicznej, typu rządów, sposobu zarządzania i poziomu demokracji, które wybrały tę strategię, radzą sobie dobrze z problemami wywołanymi przechodzeniem z ery postindustrialnej do ery informacji i wiedzy.

Uczestnictwo przedsiębiorstw w procesach innowacyjnych dotyczy wprowadzania nowych wyrobów lub usług, nowych procesów wytwórczych lub też nowych rozwiązań organizacyjnych i metod zarządzania. Dostarczenie w krótkim czasie nowego produktu, dostosowanego do potrzeb rynku, w warunkach ciągłych zmian i globalnej konkurencji, wymaga kształtowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstwa, zminimalizowania kosztów ponoszonego ryzyka oraz skutecznego prowadzenia projektów innowacyjnych.

Udział w szkoleniu umożliwi uzyskanie odpowiedzi na kilka zasadniczych dla polskich firm pytań:

·       Co to są innowacje, jak wpływają na przyjęcie strategii przedsiębiorstwa, jak nimi zarządzać, jaka jest ich szczególna rola dla MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw), gdzie i jak szukać w Unii Europejskiej instytucjonalnego i finansowego wsparcia dla projektów innowacyjnych?

·       Czym są projekty (przedsięwzięcia) przemysłowe, jak nimi zarządzać, co jest ważne dla osiągnięcia przyjętych w nich celów?

·       W jaki sposób prowadzić skutecznie projekty innowacyjne, na czym polega specyfika wyróżniająca je spośród innych projektów, na co należy zwrócić szczególną uwagę (harmonogram, ryzyko, koszty i ludzie)?

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej wszystkich szczebli, w szczególności członków zarządów i kierowników pionów funkcjonalnych, udziałowców projektów, zwłaszcza kierowników projektów, a także kadry działów B&R i controllingu.

Jaki jest cel tego szkolenia?

Szkolenie uwrażliwia na problematykę innowacyjności i jej rozstrzygającej roli dla przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa, ustanawia bazę pojęciową, wyodrębnia - jako specyficzne - projekty innowacyjne i pokazuje, jak je skutecznie prowadzić.

Jaka jest jego zawartość?

W zwartej, przystępnej i atrakcyjnej formie prezentowane są podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z zarządzaniem projektami innowacyjnymi:

I.   INNOWACJE

1.     Strategie i innowacje

·       konieczne zdolności przedsiębiorstw do innowacji

2.     Podstawowe określenia

·       definicja innowacji, typologia, źródła innowacji

·       podstawy procesów innowacyjnych, myślenie binarne i ternarne

3.     Inżynieria innowacji                                                                                                                  

·       Zarządzanie innowacją, przejście od przedsiębiorstwa klasycznego do przedsiębiorstwa innowacyjnego

·       ryzyko innowacji, sposoby wytwarzania motywacji innowacyjnej

4.     Innowacje a MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa)

5.     Instytucjonalne wsparcie przedsiębiorstw innowacyjnych                                

·       tworzenie lokalnych i regionalnych przestrzeni innowacyjnych

·       instrumenty wspomagania innowacji

·       parki technologiczne, inkubatory, Wrocławski Park Technologiczny

II.  PROJEKTY

1.     Wprowadzenie w świat projektów - podstawowe pojęcia (proces, projekt, cele projektu, zarządzanie projektem, zarządzanie poprzez projekty,  udziałowcy projektu, otoczenie projektu, fazy i cykl projektu, kamienie milowe)

2.     Struktura zarządzania projektem

·       Cechy projektów, klasyfikacja projektów

·       Procesy zarządzania projektem, grupy procesów, główne obszary zarządzania projektami

·       Możliwe rozwiązania organizacyjne

·       Sukcesy projektu, przyczyny niepowodzeń

III. PROJEKTY INNOWACYJNE

1.     Specyfika projektów innowacyjnych

·       Określenie i cechy projektu innowacyjnego

·       Typologia projektów innowacyjnych

2.     Zarządzanie czasem

·         czas realizacji a opłacalność projektu

·         struktura podziału pracy (WBS), jej wykorzystanie w planowaniu i kontroli

·         sieć czynności, diagram sieciowy PERT, wykres Gantt’a

·         szacowanie czasu zadania

·         zasoby, różne sposoby przypisania zasobów do zadań,

·         ścieżka krytyczna, zadania krytyczne i podkrytyczne, zapasy czasu

·         określenie i przydział zasobów, rozwiązywanie konfliktów zasobów

·         zarządzanie czasem w trakcie realizacji projektu – tworzenie nowego harmonogramu bieżącego na  podstawie informacji o realizacji projektu, zmianach w dostępności zasobów i wymaganiach klienta

3.     Zarządzanie ryzykiem

·       Typy ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem projektów innowacyjnych

·       Techniki identyfikacji i zarządzania ryzykiem

·       Analiza autentycznych projektów innowacyjnych (w formie warsztatów)

4.     Zarządzanie kosztami

·       Estymacja kosztów innowacji

·       Zarządzanie kosztami prac badawczo-rozwojowych

·       Rachunek kosztów docelowych w projektach innowacyjnych

·       Zarządzanie działaniami a kontrola kosztów projektów innowacyjnych.

5.     Zarządzanie zasobami ludzkimi  

·       Wymóg kreatywności zespołu w fazie inicjacji projektu innowacyjnego

·       Planowanie organizacji prac przy projekcie innowacyjnym (spłaszczanie struktur, uelastycznianie, odchudzanie, uatrakcyjnianie)

·       Pozyskanie zasobów ludzkich do projektów innowacyjnych

·       Tworzenie zespołów

·       Innowacje, zmiany i opór

·       Zarządzanie oporem

Co uczestnik na wstępie wiedzieć powinien?

Zalecana jest ogólna znajomość idei zarządzania projektami, np. uprzedni udział w szkoleniu „Podstawy zarządzania projektami”.

Jaka jest forma szkolenia?

Szkolenie ma charakter interaktywny, stosowane są różne, atrakcyjne formy zajęć (wykład, ćwiczenia decyzyjne, analiza przypadków projektów innowacyjnych, dyskusja, praca grupowa, zajęcia z wykorzystaniem Microsoft Project). Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych GET Manager, zawierających konspekt nt. metodologii zarządzania projektami oraz omawiane przykłady.

Co zyska indywidualny uczestnik?

1.     Poznanie nowej dziedziny i jej terminologii

2.     Uwrażliwienie na specyfikę zarządzania projektami innowacyjnymi

3.     Zapoznanie się z metodami i narzędziami zarządzania projektami innowacyjnymi oraz praktycznymi efektami ich stosowania.

4.     Zebranie doświadczeń poprzez poznanie studiów przypadków (case studies) projektów innowacyjnych.

Co zyska organizacja?

1.        Uwrażliwienie kadry kierowniczej wszystkich szczebli na rolę innowacji w rozwoju firmy i na zagadnienie skutecznego prowadzenia projektów innowacyjnych

2.        Rozpoznanie krytycznych czynników sukcesu organizacji

3.        Modyfikację kultury przedsiębiorstwa: stworzenie myślenia proinnowacyjnego w przedsiębiorstwie jako sposobu na uzyskanie i utrzymanie silnej pozycji konkurencyjnej.

4.        Stworzenie merytorycznych podstaw do kreacji pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa („corporate image”) na rynku.