Strona główna
Szkolenia

KATALOG SZKOLEŃ
 
Metodyki
Zarządzanie
Dziedzinowe
Narzędziowe
Microsoft Project
Project Server
Project Central
PROJEKT+


Warsztaty Zarządzania Projektami Terminy Szkoleń Cennik Szkoleń

Szkolenie: Profesjonalne zarządzanie projektami

Czas trwania: 3 dni (21 godzin)

Dlaczego należy się zainteresować tym szkoleniem?

W dobie silnej konkurencji i przy ustawicznych zmianach zachodzących w otoczeniu gospodarczym „instynktowne” podejście do problematyki zarządzania projektami już nie wystarcza. Wymagania kontrahentów dotyczące skrócenia terminów realizacji oraz obniżenia poziomu kosztów zmuszają do poszukiwania bardziej efektywnych metod zarządzania projektami.

Szkolenie „Profesjonalne Zarządzanie Projektami” jest kompleksowe, gdyż daje uczestnikom nie tylko ogólną wiedzę na temat zarządzania przedsięwzięciami, zgodną z uznanymi standardami światowymi, ale przede wszystkim umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami umożliwiającymi skuteczne prowadzenie projektów, czyli realizację założonego celu projektu w przewidzianym terminie i przy przyjętym budżecie.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób, które pełnią lub będą pełnić rolę kierowników projektówkierowników pionów funkcjonalnych w organizacji, oraz do innych udziałowców projektów.

Jaki jest cel szkolenia?

Wyposażenie uczestników w metody i narzędzia skutecznego prowadzenia projektów. Wskazanie czynników kluczowych dla powodzenia projektu.

Co obejmuje program szkolenia?

W zwartej, przystępnej i atrakcyjnej formie prezentowane są:

1. KONTEKST ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (1 h)

·         ustalenie zakresu tematycznego szkolenia

·         analiza podstawowego układu sił w przedsiębiorstwie (trening typu „rozgrzewka”)

2. PROJEKTY, ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I ZARZĄDZANIE POPRZEZ    PROJEKTY (1 h)

·         podstawowe pojęcia (proces, projekt, cele projektu, zarządzanie projektem, zarządzanie poprzez projekty, udziałowcy projektu, otoczenie projektu, fazy i cykl projektu, kamienie milowe)

·         cechy projektów

·         sukces projektu, przyczyny niepowodzeń

·         klasyfikacja projektów

·         procesy zarządzania projektem, grupy procesów

·         główne obszary zarządzania projektami

·         możliwe rozwiązania organizacyjne

3. ZARZĄDZANIE INTEGRALNOŚCIĄ PROJEKTU (1 h)

·         opracowanie planu projektu

·         wykonanie planu projektu

·         zarządzanie zmianami planu

4. ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ PROJEKTU (1 h)

·               planowanie komunikacji

·               dystrybucja informacji

·               sprawozdawczość

·               administracyjne zamknięcie projektu

·               kapitalizacja doświadczeń, zarządzanie wiedzą

5. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PROJEKTU (1 h)

·               planowanie jakości

·               zapewnienie jakości

·               sterowanie jakością

6. ZARZĄDZANIE ZAKRESEM PROJEKTU (2 h)

·               inicjacja projektu

·               planowanie zakresu

·               określenie zakresu

·               weryfikacja zakresu

·               kontrola zmian zakresu

7. ZARZĄDZANIE CZASEM PROJEKTU (5 h)

·         czas realizacji a opłacalność projektu

·         struktura podziału pracy (WBS), jej wykorzystanie w planowaniu i kontroli

·         zadania projektu, zależności między nimi i dodatkowe ograniczenia zadań w czasie

·         sieć czynności, diagram sieciowy PERT, wykres Gantt’a

·         szacowanie czasu zadania

·         harmonogram oparty na datach a harmonogram oparty na sieci czynności

·         budowa harmonogramu projektu - „wprzód”, „wstecz”

·         ścieżka krytyczna, zadania krytyczne i podkrytyczne, zapasy czasu

·         określenie i przydział zasobów, rozwiązywanie problemu przeciążenia zasobów

·         łańcuch krytyczny, bufor projektu, bufory zasilające i bufory zasobów

·         zarządzanie czasem w trakcie realizacji projektu – aktualizowanie harmonogramu bieżącego na podstawie informacji o realizacji projektu, zmianach w dostępności zasobów i wymaganiach klienta

8. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PROJEKTU (2 h)

·         rodzaje ryzyka w projekcie

·         identyfikacja czynników ryzyka

·         kwantyfikacja ryzyka

·         podstawy zarządzania ryzykiem

9. ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PROJEKTU (5 h)

·         koszty, przychody, przepływy gotówkowe

·         przekroje i szacowanie kosztów projektów

·         budżetowanie jako narzędzie zarządzania projektem

·         standard EVMS (Earned Value Management System); metoda Earned Value i jej zastosowania

·         orientacja na korzyści projektu

·         szacowanie wartości projektu

10. ZARZĄDZANIE LUDŹMI (2 h)

·         planowanie organizacji prac projektowych

·         pozyskanie zasobów ludzkich

·         tworzenie zespołów

·         pojęcie zmian organizacyjno - komunikacyjnych i oporu wobec nich

·         zarządzanie oporem

Program szkolenia i jego zakres czasowy mogą być dostosowane do życzeń i uwarunkowań Zleceniodawcy.

Jakie są wymagania wstępne dla uczestników?

Ogólna wiedza na temat zarządzania projektami (zalecane ukończenie szkolenia „Podstawy Zarządzania Projektami”)

Jaka jest forma szkolenia?

Warsztaty są prowadzone z wykorzystaniem panelu projekcyjnego i grafiki prezentacyjnej oraz aplikacji Microsoft Project, Microsoft Office i PROJEKT+. Uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach poprzez dyskusje i wspólną pracę na prezentowanych przykładach (ćwiczenia decyzyjne, analiza przypadków, praca grupowa). Zleceniodawca otrzymuje materiały szkoleniowe GET Manager, zawierające konspekt nt. metodologii prezentowanej podczas szkolenia, wraz z omawianymi przykładami.

Co zyska indywidualny uczestnik?

Szkolenie zapewnia zaplecze teoretyczne, niezbędne dla zarządzania projektami, jednocześnie umożliwiając praktyczne ćwiczenia ilustrujące zastosowanie nabytej wiedzy.

1.        Identyfikacja kluczowych obszarów zarządzania projektami, w kontekście portfela projektów, pojedynczego projektu i roli poszczególnych udziałowców w projekcie.

2.        Zapoznanie się z metodami i narzędziami profesjonalnego zarządzania projektami oraz praktycznymi efektami ich stosowania.

3.        Zebranie doświadczeń poprzez poznanie studiów przypadków (case studies).

Co zyska organizacja?

1.        Większa skuteczność, terminowość i niższe koszty realizowanych projektów, dzięki:

·         nabytej sprawności poszczególnych udziałowców projektów w zarządzaniu własnym obszarem odpowiedzialności, przy wykorzystaniu przedstawionych metod i narzędzi;

·         efektowi synergii, czyli współdziałania wszystkich udziałowców projektów na rzecz powodzenia projektu jako całości, zgodnie z jednolitym standardem zarządzania i bez „asekurowania” własnych obszarów działalności.

2.       Rozpoznanie krytycznych czynników sukcesu organizacji (wpływ wyników poszczególnych projektów na sukces portfela projektów realizowanych przez organizację).

3.       Modyfikacja kultury przedsiębiorstwa: stworzenie myślenia "pro-projektowego" w przedsiębiorstwie jako sposobu na uzyskanie i utrzymanie silnej pozycji konkurencyjnej.

4.       Stworzenie merytorycznych podstaw do kreacji pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa („corporate image”) na rynku.