Strona główna
Szkolenia

KATALOG SZKOLEŃ
 
Metodyki
Zarządzanie
Dziedzinowe
Narzędziowe
Microsoft Project
Project Server
Project Central
PROJEKT+


Warsztaty Zarządzania Projektami Terminy Szkoleń Cennik Szkoleń

Czas trwania: 28 godzin (4 dni) 

Dlaczego należy się zainteresować tym szkoleniem?

W dobie silnej konkurencji i przy ustawicznych zmianach zachodzących w otoczeniu gospodarczym „intuicyjne” podejście do zarządzania projektami już nie wystarcza. Wywodząca się z Wielkiej Brytanii metodyka PRINCE2 dostarcza narzędzi wspomagających skuteczne i efektywne prowadzenie projektów, czyli realizację założonego celu projektu w przewidzianym terminie i przy przyjętym budżecie.

Metodyka PRINCE2 jest obecnie powszechnie stosowana w krajach UE w projektach finansowanych ze środków publicznych.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób, które pełnią lub będą pełnić rolę kierowników projektów oraz kierowników i członków zespołów zadaniowych.

Jaki jest cel szkolenia?

Przygotowanie uczestników do roli kierownika projektu poprzez praktyczne ćwiczenia na przykładach metod i narzędzi skutecznego prowadzenia projektów, zalecanych przez metodykę Prince2.

Wskazanie czynników kluczowych dla powodzenia projektu.

Co obejmuje program szkolenia?

·      Wprowadzenie - podstawowe pojęcia

·      Projekt, program, zadanie, proces, działalność rutynowa

·      Otoczenie projektu, udziałowcy i główne role w projekcie

·      Wymiary projektu - jakość, czas, budżet

·      Metodyka Prince 2: główne cechy

 

·      Rozpoczynanie projektu

·      Określanie celów i zadań projektu

·      Definiowanie wymagań

·      Kryteria akceptacji i odbioru

·      Dokumenty rozpoczynające projekt: Project Initiation Document

·      Analiza definicji projektu, wymagań przełożonych i odbiorców, kryteriów odbioru

 

·        Struktura organizacyjna projektu

·        Budowanie zespołu, role i odpowiedzialność

·        Biuro projektu

·        Formuła realizacyjna projektu

 

·      Planowanie projektu

·      Podział cyklu życia projektu na etapy zarządcze i techniczne

·      Produkty projektu: zarządcze i techniczne

·      Technika planowania według produktów

·      Planowanie działań - WBS, wykres Gantta, ścieżka krytyczna, bufory projektu

·      Zarządzanie czasem – skracanie harmonogramu

·      Planowanie zasobów, budżet

 

·      Realizacja projektu

·      Ustalenie miar postępu

·      Sposoby monitorowania i raportowania postępu prac zespołów zadaniowych

·      Sposoby raportowania postępu projektu do Komitetu Sterującego

·      Przygotowanie strategicznych decyzji projektu tj. rozpoczynanie i zamykanie projektu oraz kolejnych etapów, uruchamianie planów awaryjnych

·      Komunikacja w projekcie, plan komunikacji

·      Rozwiązywanie bieżących problemów praktycznych podczas realizacji

 

·      Zarządzanie zmianami w projekcie

·      Znaczenie kontroli zmian

·      Struktura i procedury kontroli zmian

 

·      Zarządzanie jakością

 

·      Ryzyko w projektach

·      Analiza, ocena, planowanie, kontrolowanie ryzyka

·      Sporządzenie rejestru ryzyka

 

·      Zamknięcie projektu

·      Przygotowanie zamknięcia

·      Dokumentacja przekazania

·      Kapitalizacja doświadczeń

 

Program szkolenia i jego zakres czasowy mogą być dostosowane do życzeń i uwarunkowań Zleceniodawcy.

Jakie są wymagania wstępne dla uczestników?

Ogólna wiedza na temat zarządzania projektami.

Jaka jest forma szkolenia?

Interaktywny wykład prezentujący główne elementy zarządzania projektami według metodyki PRINCE 2 i ćwiczenia grupowe.

Uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach poprzez dyskusje i wspólną pracę na prezentowanych przykładach (ćwiczenia decyzyjne, analiza przypadków, praca grupowa). Zleceniodawca otrzymuje materiały szkoleniowe GET Manager, zawierające konspekt nt. metodologii prezentowanej podczas szkolenia, wraz z omawianymi przykładami.

Co zyska indywidualny uczestnik?

Umiejętność stosowania zalecanych przez metodykę PRINCE2 metod i narzędzi:

1.      Definiowania i analizy projektu

2.      Opracowywania i analizy planu projektu

3.      Współpracy z Komitetem Sterującym, zespołem projektowym i odbiorcą

4.      Kontrolowania przebiegu projektów

5.      Komunikacji w projekcie.

6.      Rozwiązywania bieżących problemów podczas realizacji

 Co zyska organizacja?

1.      Większa skuteczność i efektywność realizowanych projektów, dzięki:

·        usprawnieniu definiowania projektów i kontrolowania projektów

·        wdrożeniu najlepszych praktyk zarządzania projektami

·        poprawie komunikacji w projekcie

2.      Rozpoznanie krytycznych czynników sukcesu organizacji (wpływ wyników poszczególnych projektów na sukces portfela projektów realizowanych przez organizację).

3.      Modyfikacja kultury przedsiębiorstwa: stworzenie myślenia "pro-projektowego" w przedsiębiorstwie jako sposobu na uzyskanie i utrzymanie silnej pozycji konkurencyjnej.

4.      Stworzenie merytorycznych podstaw do kreacji pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa („corporate image”) na rynku.