Strona główna
Szkolenia

KATALOG SZKOLEŃ
 
Metodyki
Zarządzanie
Dziedzinowe
Narzędziowe
Microsoft Project
Project Server
Project Central
PROJEKT+


Warsztaty Zarządzania Projektami Terminy Szkoleń Cennik Szkoleń

Seminarium: Zarządzanie poprzez projekty

Czas trwania: 3 - 4 godzin

Dlaczego należy się zainteresować tym seminarium?

Zarządzanie poprzez projekty to nowa koncepcja prowadzenia działalności gospodarczej, powstała w wyniku narastającej zmienności rynku i związanej z nią konieczności wprowadzania zmian w organizacjach. Każda zmiana oznacza nową szansę rynkową dla organizacji, ale jednocześnie obarczona jest ryzykiem. Charakter zmian organizacyjnych, wprowadzanych w odpowiedzi na wyzwania rynku powoduje, że można je traktować jako projekty. Zatem celekorzyści biznesowe są osiągane poprzez projekty, a orientacja na projekty powinna być podstawowym elementem strategii.

Jak wynika z doświadczeń, jednym z głównych powodów niepowodzeń w realizacji złożonych przedsięwzięć, obok niedoceniania barier we wprowadzaniu zmian oraz trudności w kierowaniu i koordynacji pracy zespołów ludzkich, jest niestosowanie właściwych metod i narzędzi do planowania przedsięwzięć oraz nieefektywny system informacyjny.

Kto powinien wziąć udział w seminarium?

Seminarium adresowane jest do kadry kierowniczej, w szczególności członków zarządu, kierowników przedsięwzięć oraz personelu odpowiedzialnego za planowanie, harmonogramowanie i realizację przedsięwzięć.

Jaki jest cel seminarium?

Celem seminarium jest uświadomienie menedżerom typowych problemów zarządzania przedsięwzięciami, omówienie podstawowych zasad metod systemowego zarządzania przedsięwzięciami oraz przedstawienie spodziewanych efektów z wdrożenia systemu zarządzania przedsięwzięciami i oszacowanie niezbędnych nakładów.

Co obejmuje program seminarium?

W zwartej, przystępnej i atrakcyjnej formie prezentowane są:

· problemy zarządzania przedsięwzięciami (specyfika przedsięwzięć, atrybuty planowania przedsięwzięć, główne zagrożenia i przyczyny niepowodzeń w realizacji przedsięwzięć)

· zasady, metody i techniki planowania przedsięwzięć

· metody zarządzania przez pomiar wyników działalności /wydajności/ (ang. performance based management)

· możliwości komputerowego wspomagania planowania, harmonogramowania i kontroli realizacji przedsięwzięć (na wybranym przykładzie - case study)

Program seminarium i jego zakres czasowy mogą być dostosowane do życzeń i uwarunkowań Zleceniodawcy.

Jakie są wymagania wstępne dla uczestników?

Nie ma żadnych wymagań wstępnych.

Jaka jest forma seminarium?

Seminarium jest prowadzone z wykorzystaniem panelu projekcyjnego i grafiki prezentacyjnej. Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe GET Manager, zawierające konspekt nt. metod planowania czasowego i alokacji zasobów oraz korzyści z zastosowania systemowego podejścia do zarządzania przedsięwzięciami.

Co zyska indywidualny uczestnik?

1.   Spojrzenie na swoją rolę w organizacji w kontekście obszarów zarządzania projektami.

2.   Poznanie podstawowych metod i zasad systemowego zarządzania przedsięwzięciami.

3.   Uświadomienie korzyści z wdrożenia systemu zarządzania przedsięwzięciami, w kontekście zidentyfikowanych uprzednio problemów i zależności.

4.   Oszacowanie niezbędnych nakładów oraz identyfikacja kluczowych czynników powodzenia wdrożenia.

5.   Poszerzenie perspektyw rozwoju zawodowego.

Co zyska organizacja?

Przeprowadzenie seminarium przy uczestnictwie wyższej i średniej kadry kierowniczej umożliwi identyfikację najistotniejszych, specyficznych dla danej organizacji, obszarów problemowych, a w konsekwencji - optymalne pokierowanie dalszym rozwojem organizacji oraz poszczególnych udziałowców projektów w obszarach, za które są odpowiedzialni.

Końcowym efektem tak nakreślonej ścieżki rozwoju jest znaczny wzrost efektywności zarządzania projektami i nierozerwalnie z nim związana poprawa wyników ekonomicznych.