Strona główna
Szkolenia

KATALOG SZKOLEŃ
 
Metodyki
Zarządzanie
Dziedzinowe
Narzędziowe
Microsoft Project
Project Server
Project Central
PROJEKT+


Warsztaty Zarządzania Projektami Terminy Szkoleń Cennik Szkoleń

Szkolenie: Podstawy zarządzania projektami

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

Dlaczego należy się zainteresować tym szkoleniem?

Aby nadążyć za dynamicznymi zmianami otoczenia gospodarczego (wymagania Klientów, przepisy prawa, normy i standardy) organizacja musi pozostać elastyczna i ukierunkowana na rozwój. Do zaprojektowania własnej ścieżki rozwoju przedsiębiorstwo może wykorzystać doświadczenia innych, podobnych podmiotów gospodarczych, nie będących jednak bezpośrednią konkurencją (tzw. benchmarking).

W takiej właśnie sytuacji znajdują się obecnie polskie firmy, których działalność jest ściśle powiązana z zarządzaniem projektami: mogą skorzystać z doświadczeń firm zagranicznych (w szczególności: amerykańskich), które zarządzanie projektami jako ideę prowadzenia działalności praktykują od wielu lat. Osiągane w wyniku tej praktyki rezultaty stanowią podwaliny metodologii zarządzania projektami, prezentowanej w zarysie w trakcie tego szkolenia.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

Warsztaty adresowane są przede wszystkim do osób, które pełnią lub będą pełnić rolę kierowników projektówkierowników pionów funkcjonalnych w organizacji, oraz do ich przełożonych, odpowiedzialnych za kształtowanie kultury organizacji i strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Jaki jest cel tego szkolenia?

Uwrażliwienie na problematykę zarządzania projektami, określenie obszaru problemowego i bazy językowej, stworzenie podstaw do bardziej zaawansowanych szkoleń i zaprogramowania ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa.

Co obejmuje program szkolenia?

W zwartej, przystępnej i atrakcyjnej formie prezentowane są podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z zarządzaniem projektami:

1. Kontekst zarządzania projektami.

2. Podstawowe określenia.

3. Zarządzanie integralnością i komunikacją projektu

4. Zarządzanie jakością projektu.

5. Zarządzanie zakresem projektu

6. Zarządzanie czasem projektu.

7. Zarządzanie ryzykiem projektu.

8. Zarządzanie kosztami projektu.

9. Zarządzanie ludźmi

 

Program szkolenia i jego zakres czasowy mogą być dostosowane do życzeń i uwarunkowań zleceniodawcy.

Jakie są wymagania wstępne dla uczestników?

Zalecana jest ogólna znajomość idei zarządzania projektami, np. uprzedni udział w seminarium „Zarządzanie poprzez projekty

Jaka jest forma szkolenia?

Szkolenie są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnej grafiki prezentacyjnej. Uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach poprzez dyskusje, ćwiczenia i wspólną pracę na prezentowanych przykładach. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe GET Manager, zawierające konspekt nt. metodologii prezentowanej podczas szkolenia, wraz z omawianymi przykładami.

Co zyska indywidualny uczestnik?

1. Poznanie nowej dziedziny i jej terminologii.

2. Uwrażliwienie na specyfikę zarządzania projektami i zarządzania firmą poprzez projekty.

3. Uporządkowanie już znanych pojęć.

4. Rozpoznanie istotnych ze względu na własny zakres odpowiedzialności problemów zarządzania projektami.

5. Identyfikacja zależności z pozostałymi udziałowcami projektów – efekt synergii.

6. Poznanie podstawowych metod i narzędzi zarządzania projektami.

Co zyska organizacja?

1.Uwrażliwienie kadry kierowniczej wszystkich szczebli na zagadnienie skutecznego prowadzenia projektów i na celowość zarządzania poprzez projekty.

2.Nowe spojrzenie na styl zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Stworzenie lobbingu "pro-projektowego" w przedsiębiorstwie.

3.Wymierny efekt ekonomiczny w postaci wykorzystaniarezerw prostych”, istniejących w każdej organizacji, wynikających z rutynowego podejścia do realizacji powtarzalnych zadań.

4.Wytyczenie ścieżki rozwoju organizacji jako całości i poszczególnych udziałowców projektów, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności.

5.Stworzenie podstaw do kreacji pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa („corporate image”) na rynku.