Strona główna
Szkolenia

KATALOG SZKOLEŃ
 
Metodyki
Zarządzanie
Dziedzinowe
Narzędziowe
Microsoft Project
Project Server
Project Central
PROJEKT+


Warsztaty Zarządzania Projektami Terminy Szkoleń Cennik Szkoleń

 


PROGRAM KURSU  -  Dzień 1 (7 godz)

 

1. Zaawansowane opcje planowania i harmonogramowania projektu (2 godz)

·      Definiowanie zadań z wykorzystaniem własnego szablonu struktury podziału prac.

·      Efektywne metody definiowania zależności pomiędzy zadaniami w dużych projektach

·      Szczegółowe modelowanie zależności pomiędzy zadaniami: odstęp, wyprzedzenie

·      Przegląd sieci czynności w dużych projektach: diagram relacji, formatowanie i przeglądanie diagramu sieciowego

·      Identyfikacja zadań z ograniczeniami lokalizującymi zadania w czasie i terminem ostatecznym. Wpływ ograniczeń i terminu ostatecznego zadania na harmonogram.

·      Identyfikacja sprzeczności w harmonogramie (ujemny zapas czasu – gdy ograniczenie zadania jest sprzeczne z warunkami wynikającymi z zależności od innych zadań i terminu rozpoczęcia albo zakończenia projektu)

·      Kryteria wyboru typu zadania (Ustalona liczba jednostek, ustalona pracochłonność, ustalony czas. Opcja: wg nakładu pracy)

·      Definiowanie i użycie niestandardowego czasu pracy (kalendarz) projektu, zadania, zasobu

·      Szczegółowe modelowanie pracy zasobu w zadaniu (praca w nadgodzinach, opóźnienie w przystąpieniu do pracy, standardowy albo edytowany rozkład pracy w czasie, użyta tabela stawek)

·      Analiza zapotrzebowania na zasoby w czasie (w formacie tabelarycznym i/lub graficznym). Identyfikacja i bilansowanie przeciążenia zasobów: wybór dokładności, zakresu oraz reguł bilansowania. Wykres Gantta z efektami bilansowania.

·      Przegląd projektu: Analiza jednej albo wielu ścieżek krytycznych. Najwcześniejsze, najpóźniejsze terminy. Analiza zapasów czasu

·      Skracanie czasu realizacji projektu

 

2. Zarządzanie wieloma projektami

2.1 Projekty główne i podprojekty (2 godz)

·      Definiowanie projektu złożonego z innych projektów (podprojektów)

·      Definiowanie zależności pomiędzy projektami, poprzedniki, następniki zewnętrzne

·      Analiza ścieżki krytycznej w projekcie głównym albo w podprojektach

·      Konsolidacja otwartych projektów (Nowe okno)

2.2 Zarządzanie pulą zasobów współdzielonych przez wiele projektów (2 godz)

·      Zasoby: własne, współdzielone

·      Definicja puli zasobów, współużytkowanie zasobów z puli przez projekty

·      Aktualizacja puli zasobów

·      Priorytety projektów i zadań

·      Analiza obciążenia i bilansowanie zasobów współużytkowanych przez wiele projektów

 

3. Kontrola realizacji projektu (1 godz)

·      Zalecane metody aktualizacji zakresu, czasu, terminu, kosztu projektu

·      Praca z planem bieżącym, planem bazowym i planami pośrednimi

·      Przegląd projektu: czas realizacji projektu, pracochłonność, koszty

·      Identyfikacja odchyleń w harmonogramie bieżącym (na poziomie zadań, zasobów, przydziałów)

·      Korygowanie harmonogramu pracy niewykonanej

 


PROGRAM KURSU  -  Dzień 2 (7 godz)

 

4. Komunikowanie i współdzielenie informacji o projekcie (2 godz)

·      Tworzenie i drukowanie niestandardowych widoków i raportów

·      Publikowanie informacji o projekcie w sieci www

·      Hiperłącza w projekcie do innych dokumentów

·      Użycie Kopiuj / Wklej / Wklej specjalnie do wymiany informacji z innymi aplikacjami

·      Tworzenie i korzystanie z map eksportu / importu do wymiany informacji z innymi aplikacjami

·      Zapis wybranych informacji o projekcie w postaci Tabel przestawnych MS Excel

·      Zapis projektu w bazie danych (cały projekt albo wybrane informacje)

 

5. Dostosowywanie projektów i środowiska MS Project

5.1 Dostosowywanie projektu (2 godz)

·      Dostosowywanie pól niestandardowych (Kody konspektu, Listy wartości, Formuły, Wskaźniki graficzne)

·      Tworzenie i dostosowywanie Tabel, Filtrów, Widoków, Raportów, Pól, Grup

·      Zaawansowane formatowanie informacji o projekcie

·      Użycie Organizator’a do dostosowania projektu

5.2 Dostosowywanie środowiska użytkownika (1 godz)

·      Tworzenie i korzystanie z szablonów projektów

·      Ustawienie opcji systemu

·      Dołączanie, odłączanie Dodatków COM

·      Dostosowywanie Pasków narzędzi i Menu

·      Automatyzacja powtarzalnych czynności: rejestrowanie i stosowanie makr

·      Użycie Organizatora do dostosowania pliku konfiguracyjnego global.mpt

 

6. Elastyczne narzędzia analizy (1 godz)

·      Struktura podziału prac

·      Grupowanie zadań, zasobów wg kodów konspektu i niestandardowych pól

·      Przeliczanie wg formuł definiowanych z użyciem wbudowanych funkcji

·      Tabela przestawna, Wykres przestawny

·      Kwerendy bazy danych

·      Filtrowanie, Sortowanie

·      Widoki złożone

 

7. Prezentacja możliwości wspomagania pracy grupowej (1 godz)

·      Microsoft Project  - z wykorzystaniem usług poczty elektronicznej

·      Microsoft Project & Project Central - z wykorzystaniem sieci Web

 


 

Jaka jest forma kursu?

Wszyscy uczestnicy mają indywidualny dostęp do stanowisk komputerowych. Trener, w oparciu o przykładowe projekty, prowadzi uczestników przez zagadnienia zarządzania wieloma projektami z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Project. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe GET Manager.

 

 

Jaki jest efekt dla indywidualnego uczestnika?

  1. Poprawa szans na sukces dzięki umiejętności wykorzystania mechanizmów MS Project do koordynacji wielu, prowadzonych równolegle projektów oraz zarządzania wspólną pulą zasobów.
  2. Umiejętność prowadzenia elastycznych analiz projektu wg własnych, wielowariantowych klasyfikacji i hierarchicznych struktur zadań i zasobów.
  3. Umiejętność dostosowywania MS Project do specyficznych wymogów własnej organizacji oraz charakteru prowadzonych projektów.
  4. Poprawa wydajności pracy indywidualnej i współpracy z członkami zespołu projektu i innymi, kluczowymi udziałowcami projektu.

 

 

Co zyska organizacja?

  1. Zmniejszenie ryzyka i poprawę efektywności realizowanych projektów dzięki przejściu z zarządzania pojedynczymi projektami na zarządzanie wieloma projektami korzystającymi ze wspólnych zasobów organizacji.
  2. Lepsze wykorzystanie zasobów dzięki szczegółowemu planowaniu potrzeb, uwzględnieniu dostępności zasobów i bieżącemu śledzeniu postępów prac we wszystkich projektach prowadzonych w organizacji.
  3. Jednolite procedury zarządzania projektami z wykorzystaniem MS Project w ramach całej organizacji.
  4. Usprawnienie systemu komunikacji informacji o projektach w całej organizacji.