Strona główna
Szkolenia

KATALOG SZKOLEŃ
 
Metodyki
Zarządzanie
Dziedzinowe
Narzędziowe
Microsoft Project
Project Server
Project Central
PROJEKT+


Warsztaty Zarządzania Projektami Terminy Szkoleń Cennik Szkoleń

Analiza portfela projektów z wykorzystaniem Microsoft Project

Kurs dla sponsorów i dyrektorów projektów

 

Czas trwania: 7 godzin (1 dzień)

 

  Cel kursu

Zaznajomienie wyższej kadry kierowniczej odpowiedzialnej za organizację i przebieg projektów w firmie ze sposobami analizy i interpretacji najważniejszych informacji o projektach przygotowanych w systemie Microsoft Project. 

 Kto powinien wziąć udział w tym kursie?

Kurs przeznaczony jest dla menedżerów w organizacjach, które nie wdrożyły systemu komunikacji w projektach opartego na Project Central[1] i korzystają wyłącznie z Microsoft Project i poczty e-mail.

 

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość zasad zarządzania projektami i obsługi programów w środowisku Windows.

 

Program kursu

1. Nawigacja w projektach MS Project (1 godz)

·      Obsługa katalogów i plików z projektami - wczytywanie gotowych projektów, zapisywanie zmian dokonanych w projektach

·      Praca z widokami, tabelami, raportami

·      Filtrowanie, Sortowanie, Grupowanie – wg. standardowych opcji

·      Zwijanie i rozwijanie struktury podziału prac

·      Pokazywanie, ukrywanie przydziałów

·      Zmiana i formatowanie skali czasu

·      Przechodzenie do: zadania, daty, zasobu. Znajdowanie / Zamienianie

·      Przeglądanie i analiza przykładowych projektów

 

2. Przegląd pojedynczego projektu (4 godz)

·      Analiza zależności i ograniczeń lokalizujących zadania w czasie

·      Przegląd sieci czynności: diagram sieciowy, diagram relacji

·      Definiowanie terminu ostatecznego zadania, wskaźnik przekroczenia terminu

·      Wybór zasady budowy harmonogramu projektu (harmonogramowanie "wprzód" - od zadanej daty startu projektu, harmonogramowanie "wstecz" - z żądanym dyrektywnym terminem zakończenia projektu)


·      Analiza czasu trwania projektu, poszczególnych jego faz i zadań. Ścieżka krytyczna, zadania krytyczne. Najwcześniejsze, najpóźniejsze terminy. Zapasy czasu zadania

·      Analiza pracochłonności w projekcie, w poszczególnych jego fazach i zadaniach oraz pracochłonności poszczególnych zasobów i ich grupAnaliza zapotrzebowania na zasoby (globalne w całym projekcie, okresowe). Identyfikacja i bilansowanie przeciążenia zasobów

·      Analiza kosztów projektu, poszczególnych jego faz i zadań oraz kosztów poszczególnych zasobów i ich grup

·      Wyznaczanie i równoczesna analiza w Microsoft Excel wielu wariantowych budżetów projektu i budżetów zasobów, np. budżet kosztów, budżet sprzedaży, budżet Robocizny, budżet Podwykonawców

·      Modelowanie przychodów i analiza przepływów gotówkowych w projekcie

·      Analiza opłacalności przedsięwzięcia metodami NPV (aktualna wartość netto) lub IRR (wewnętrzna stopa zwrotu)

·      Ocena postępu prac w projekcie: % wykonania czasu, % wykonania pracy

·      Identyfikacja i analiza odchyleń od planu bazowego:

·      zadania, zasoby i przydziały Niezgodne z planem ze względu na zakres (pracochłonność RS lub ilość M), czas, termin, koszt

·      zadania, zasoby i przydziały Poza planem (np. roboty dodatkowe)

·      Ocena metodą Earned Value odchyleń w budżecie i trendów w wydajności realizacji projektu. Prognoza terminu zakończenia projektu i kosztu końcowego

 

3. Konsolidacja i analiza portfela projektów (2 godz)

·      Analiza zależności pomiędzy projektami.

·      Konsolidacja portfela projektów.

·      Analiza przepływów gotówkowych portfela projektów.

·      Budżet skonsolidowany portfela projektów.

·      Analiza zapotrzebowania na zasoby w projektach współużytkujących wspólną pulę zasobów.

 

Jaka jest forma kursu?

Wszyscy uczestnicy mają indywidualny dostęp do stanowisk komputerowych. Trener, w oparciu o przykładowe projekty, prowadzi uczestników przez funkcje zarządzania portfelem projektów przy wykorzystaniu narzędzi Microsoft Project. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe GET Manager.

 

Jaki jest efekt dla indywidualnego uczestnika?

  1. Uświadomienie możliwości agregacji, przetwarzania i przekazywania informacji o realizowanych jednocześnie projektach.
  2. Poznanie narzędzi informatycznych MS Project w stopniu umożliwiającym interpretację danych pochodzących z wielu źródeł w celu podejmowania decyzji optymalnych ze względu na cele organizacji jako całości.
  3. Możliwość zarządzania organizacją „przez wyjątki” dzięki śledzeniu “alertów biznesowych” - wskaźników dostarczających bieżących informacji dotyczących ogólnego stanu wszystkich projektów.

 

Co zyska organizacja?

  1. Pełny obraz stanu portfela projektów realizowanego w ramach organizacji.
  2. Zmniejszenie ryzyka i poprawę efektywności realizowanych projektów dzięki sprawniejszym mechanizmom planowania i kontroli.
  3. Zdefiniowanie efektywnych ścieżek komunikacji i jasnych procedur obiegu informacji w każdej fazie realizacji projektu (projektów).
  4. Rozpoznanie możliwości dalszego rozwoju systemu komunikacji informacji projektowych w organizacji.
  5. Możliwość wprowadzenia jednolitego systemu raportowania w organizacji.

 [1] Project Central – narzędzie umożliwiające dostęp za pomocą przeglądarki internetowej do podstawowych informacji o wielu projektach równocześnie i szczegółowej informacji o wybranych projektach